1. ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย : พลากร ภูขมัง  วันที่ประกาศ : 27-07-2557
     1. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า สถาบันเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
     2. ประเภทผู้กู้ยืมรายเก่า ที่เปลี่ยนสถานศึกษา (ชั้นปีที่1) และประเภทรายใหม่ (ทุกชั้นปี)

  อ่านเพิ่มเติม...
2. ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านและยื่นคาขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ e-studentloan
ประกาศโดย : พลากร ภูขมัง  วันที่ประกาศ : 27-07-2557
     ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านและยื่นคาขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ e-studentloan จากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2557 สาหรับชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 สำหรับผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง และผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้ยืมมาก่อน

  อ่านเพิ่มเติม...
3. วิธีการให้บริการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ.2556
ประกาศโดย : พลากร ภูขมัง  วันที่ประกาศ : 14-06-2556
     ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์ ขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan โดยทางอินเตอร์เน็ท www.studentloan.or.th หลังจากนั้น ให้ขอกู้ยืมผ่านระบบ KSU LOAN SYSTEM ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ทางอินเตอร์เน็ท http://kls.ksu.ac.th/ เพื่อขอรับบริการในขั้นตอนให้กู้ยืม

  อ่านเพิ่มเติม...
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศโดย : พลากร ภูขมัง  วันที่ประกาศ : 14-06-2556
  อ่านเพิ่มเติม...
ขณะนี้ออนไลน์ :  1  user(s)
  ระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  โทรศัพท์. 043-602-050
สนับสนุน Google Chrome, Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox