เป็นระบบที่นักศึกษาผู้กู้ยืมทุคนจะต้องลงทะเบียนกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลับผ่านระบบ KSU LOAN SYSTEMS เพื่อแจ้งความประสงค์การกู้ยืมเงิน โดยระบบจะเก็บข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์และจำนวนเงินกู้ยืมของนักศึกษา โดยจะมีระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข และพิม์รายงานแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ , ระบบยืนยันวงเงินที่ขอกู้ยืม พร้อมทั้งระบบจะรายงานผลการกู้ยืมของนักศึกษา โดยข้อมูลที่นักศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลมานั้นจะสามารถนำไปใช้ในการจัดทำแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์จนจบปีการศึกษาโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ เพียงแต่คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เพื่อยืนยันข้อมูลเดิมที่มีอยู่เท่านั้น
ขั้นตอนการใช้งานระบบ KSU LOAN SYSTEMS มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
  1. ลงทะเบียน
     » สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาที่ไม่เคยผ่านการยื่นเรื่องกู้ยืมผ่านระบบ KSU LOAN SYSTEMS
     » ระบบที่ให้นักศึกษาทำการแจ้งความประสงค์การกู้ยืมเงินกับมหาวิทยาลัย โดยระบบลงทะเบียนจะมีประเภทผู้กู้ให้นักศึกษาเลือกประเภทผู้กู้ของตนเอง
     » การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  2. เข้าสู่ระบบ
     » สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการลงทะเบียนแล้ว
     » ให้นักศึกษาเข้าระบบจัดการข้อมูลการกู้ยืมเงินเพื่อเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล พิมพ์รายงานแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์
        และตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการกู้ยืมเงินของนักศึกษา
     » นักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อขึ้นปีการศึกษาใหม่ให้นักศึกษาทำการ "เข้าสู่ระบบ" เพื่อยืนยันข้อมูลการกู้ยืมเงินได้
        โดยที่ไม่ต้องทำการลงทะเบียนใหม่


ระบบฐานข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  โทรศัพท์. 043-602-050
สนับสนุน Google Chrome, Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox